Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Giá khởi điểm:

  

83.000.000.000 VNĐ

Thời gian Đấu giá:

Thời gian bắt đầu: 23/02/2023 09:00:00

Thời gian kết thúc: 23/02/2023 10:00:00

CUỘC ĐẤU GIÁ ĐÃ KẾT THÚC

  • Bước giá:
    300.000.000 VNĐ

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Chưa có người trúng đấu giá trong cuộc đấu giá này.