Hàng hóa các loại gồm xe máy, điện thoại di động ... cũ, đã qua sử dụng lô 2

Giá khởi điểm:

  

196.882.700 VNĐ

Thời gian Đấu giá:

Thời gian bắt đầu: 02/03/2023 15:30:00

Thời gian kết thúc: 02/03/2023 16:30:00

CUỘC ĐẤU GIÁ ĐÃ KẾT THÚC

  • Bước giá:
    3.000.000 VNĐ

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Chưa có người trúng đấu giá trong cuộc đấu giá này.